Hệ Trục Tọa Độ – Hình Học 10 Bài 4:

Định nghĩa: Trục tọa độ (Trục , hay trục số ) là một đường thẳng trên đó ta đã xác định một điểm O và một vectơ đơn vị

*

( tức là |

*

| = 1)

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

Đang xem: Hệ trục tọa độ

DẠNG 1: Tìm tọa độ của một điểm; tọa độ vectơ; độ dài đại số của vectơ và chứng minh hệ thức liên quan trên trục (O ;

*

)

DẠNG 2: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy.

DẠNG 3: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng 

*

*

*

– 

*

, k

*

DẠNG 4: Xác định tọa độ các điểm của một hình

DẠNG 5: Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề : Sơ Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG 1: TÌM TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM; TỌA ĐỘ VECTƠ; ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ CỦA VECTƠ VÀ CHỨNG MINH HỆ THỨC LIÊN QUAN TRÊN TRỤC (O ;

*

)

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ ĐIỂM, VECTƠ LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC DẠNG 

*

*

*

– 

*

, k

*

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CỦA MỘT HÌNH

DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CÙNG PHƯƠNG CỦA HAI VECTƠ. PHÂN TÍCH MỘT VECTƠ QUA HAI VECTƠ KHÔNG CÙNG PHƯƠNG.

READ:  Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông, Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Chuyển Tiền Bidv, Chuyển Tiền

– Tích của một vectơ với một số – Chuyên đề Hình học 10

 – Tổng và hiệu hai vectơ – Chuyên đề đại số 10

© sonlavn.com. All rights reserved.

gmail.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp