Cấu Trúc It Was Not Until: Cấu Trúc, Cách Dùng & Bài Tập Chi Tiết Nhất

“It was not until 30 years old that my mom got married.” – Tới lúc 30 tuổi thì mẹ tớ mới lên xe hoa đó. Trong tiếng Anh, để thể hiện nghĩa cho tới lúc nào mới làm gì, ta dùng cấu trúc it was not until hoặc not until. Bạn đã hiểu rõ về cấu trúc này chưa, tìm hiểu ngay chi tiết cùng Hack Não nhé! 

I. Định nghĩa về cấu trúc it was not until và not until

“Not until” trong tiếng Anh mang nghĩa là “cho tới khi”. Khi đứng trong một câu, not until cần sử dụng với cấu trúc chủ ngữ giả It. 

Cấu trúc It was not until/It is not until mang nghĩa: Cho tới lúc nào thì mới làm gì

Ví dụ

It is not until this weekend that we know we study online or offline. I miss you guys so much. Mãi đến cuối tuần này chúng mình mới biết là học onl hay đến trường. Tớ nhớ các cậu lắm rồi.

Đang xem: Cấu trúc it was not until: cấu trúc, cách dùng & bài tập chi tiết

Duc is 25 years old. It was not until last year that he fell in love for the first time. Đức đã 25 tuổi rồi. Vậy mà tới năm ngoài thì anh ấy mới biết yêu lần đầu.

It was not until Minh took his girlfriend out to eat that she became happy. Cho tới lúc Minh đưa bạn gái ra ngoài ăn thì cô ấy mới vui vẻ lên đó.

*
*
*
*
*
*

V. Bài tập về cấu trúc it was not until

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong các câu sau: 1. It was not until midnight that ______ back home.

A. my cat came B. did my cat come C. does my cat come

2. It ______ not until the next year that our class can travel to Da Nang.

Xem thêm: Cách Chuyển Ảnh Từ Máy Sang Thẻ Nhớ Oppo A37, 3 Bước Lưu Ảnh Vào Thẻ Nhớ Trên Oppo Dành Cho Bạn

A. is B. was C. will

3. It ______ not until the last minute that Jack performed his song “Hoa Hai Duong”.

A. is B. was C. will

4. Not until Nhi finishes her homework ______.

A. she can go out B. she goes out C. can she go out

5. Not until I arrived at school ______ I hadn’t changed my sleeping pants.

Xem thêm: Xem Phim Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

A. I had realized that B. had I realized that C. did I realize that

6. ______ the year 1975 did Vietnam get its independence.

A. Only when B. It was not until C. Not until

7. Nhung watched Korean movies until 3 a.m. = ______

A. It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. B. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. C. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies.

8. You can go out after your sister sleeps. = ______

A. Not until your sister sleeps, you can go out. B. Not until your sister sleeps, can you go out. C. Not until your sister slept, can you go out.

Score =

Đáp án

Hoàn thành hết rồi hãy xem đáp án nha!

Đã làm xong thật chưa thế?

AABCCCAB

VI. Kết bài

Trong bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc it was not until, mang nghĩa “cho tới khi, cho tới lúc nào”. Ngoài ra, với cấu trúc ngữ pháp đảo ngữ, ta phải đảo Not until lên đầu câu nha.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp
READ:  Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ, Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ, Bài Thơ