Từ Khóa Và Cú Pháp Cơ Bản Trong Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal, Chi Tiết Về Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal

Chuyển đổi dữ liệu 05.12.2018 Kích 36.8 Kb.

Đang xem: Trong ngôn ngữ lập trình pascal

Навигация по данной странице:

Trường THPT Phan Bội Châu Thi Học kì ITổ Tin Học Tin Học 11 (Đề 02)I: Phần Trắc NghiệmCâu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?T:=0; For i:=1 To N Do If (i mod 3 = 0) and (i mod 5= 0) Then T:=T+i;

A Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến N; C Tính tổng các ­ước thực sự của N;

B Tính tổng các số chia hết cho cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N; D Tìm một ­ước của N;Câu 2: Biểu thức 2sin(x2+ 1) –

*

được biểu diễn trong pascal là?

A 2sin(x*x+1) – sqrt(2x-y) B 2sin(sqrt(x*x+1) – sqr(2*x-y)

C 2*sin*sqr(x)+ 1 – sqrt(2*x-y) D 2*sin(sqr(x)+1) – sqrt(2*x – y)Câu 3: cho đoạn chương trìnhIf x Else x:=x-2; Cho x=100. kết quả x bằng bao nhiêu?

A 200 B 98 C 99 D 50

Câu 4: Thực hiện đoạn chương trình, tính giá trị của a, b?a:= 1; b:= 0; For i:= 2 To 3 DoBegin a:= a + i; b:= b*a;end;

A a = 36, b= 10. B a = 0, b=6. C a = 6, b= 0. D a = 5, b= 0.

Xem thêm: Watch Live Die Repeat: Edge Of Tomorrow 2: Don”T Know What Future Holds

Câu 5: Kết quả của biểu thức sqrt(ABS(9 – 25 )) div 2 là?

A 2 B 3 C 0 D 4

Câu 6: Từ khóa Const dùng để khai báo gì?

A Thư viện B Biến C Khai báo Tên chương trình D Hằng

Câu 7: Trong Pascal ,từ khoá nào dùng để khai báo thư viện ?

A Const B Var C Program D Uses

Câu 8: Trong pascal cho đoạn chương trình : Begin X := i+1; Y:= X-1; X:= X+3; End; Khi cho giá tri i=3 thì kết quả cuối cùng của X, Y là bao nhiêu?

A X= 4, Y = 6 B X= 7, Y = 3 C X= 4, Y = 3 D X= 7, Y = 6

Câu 9: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A Var x; y; z : real; B Var : x, y, z = Char; C Var x, y, z : char; D Var x, y, z = real;

Câu 10: Biểu thức 3*abs(sqr(x) + y) – 2*sqrt(x-y) trong pascal được biểu diễn trong toán là:

A

*

B 3

*

C

*

D

*

Câu 11: Câu lệnh a:=5; Write(“Ket qua la”, a); sẽ đưa ra màn hình

A Ket qua la a B Ket qua la 5 C Ket qua a la 5 D Không đưa ra gì cả

Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn lệnh nào sau đây là đúng

A for i: = 1 to 5 do a:= a+ i B for i:= 1 to 5 do a:= a+ i; C for i = 1 to 5 do a:= a+ i; D for i ;= 1 to 5 do a:= a+ i;

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:t:= 0; if a>b then

Begin t:=a; a:=b; b:=t;

end; khi nhập a= 2 và b =3 thì kết quả thu được của a và b là bao nhiêu?

A a=0, b=3 B a=3, b=0 C a=2, b=3 D a=3, b=2

Câu 14: Trong NNLT Pascal, cho đoạn chương trình: For i:=1 to 6 do if i mod 2 0 then write( i*2,’ ‘); Trên màn hình sẽ có kết quả nào sau đây:

A 3 5 7 B 2 4 8 C 1 3 5 D 2 6 10

Câu 15: Xét chương trình sau: Var i, s: integer;BEGINS:=1; For i:=1 to 5 do s:=s + i; Write(s);END. Kết quả của chương trình trên là:

A 120 B 15 C 5 D 16

Câu 16: Chú thích trong Pascal được để trong kí hiệu nào sau đây?

A ( ) B (* *) C < > D < )

Câu 17: Biến nguyên x nằm trong phạm vi 260- 300 khai báo nào trong các khai báo sau là tối ưu nhất ?

A Var x: longint; B Var x: Byte; C Var x : Word; D Var x: Real;

Câu 18: Trong Pascal cấu trúc câu lệnh nào sau đây là sai?

A For := to do ; C If then ; else ;

B For := downto do ; D If then ;Câu 19: Tìm câu sai trong các câu sau đây?

A Program _baitap; B Const m = ‘ x+y’; C Write(‘ s= x+ y’); D Var x,y := 20;

Câu 20: Chọn cú pháp đúng:

A CONST : ; B USES ;

C VAR : ; D PROGRAM ;Câu 21: Với các lệnh sau: x:=10; y:=20; Write(‘x+y’); Kết quả xuất ra màn hình sẽ là gì ?

A x+y B 10 C 30 D 20

Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với câu lệnh như sau( a là một biến kiểu số thực).

Xem thêm: Ăn Gì Để Ấm Tử Cung – Ăn Gì Để Tử Cung Khỏe Mạnh

a:= 6; Writeln(‘KQ là :’, a: 4:1);Sẽ ghi ra màn hình? (chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau).

A KQ la: _6.0 B KQ la 6E +01 C KQ la a D KQ la: _ _6.0

Câu 23: Câu lệnh nào dùng để nhập dữ liệu trong Pascal

A Read(); B Real(); C Writeln(); D Write();

Câu 24: Cho khai báo:Var x,y:byte ;a,b,c: word; z: real; Hỏi bộ nhớ cung cấp bao nhiêu byte để lưu trữ giá trị các biến trên?

A 14byte B 10byte C 26byte D 16byte

Bảng kết quả Đề 02 01

07 13 19
02 08 14 20
03 09 15 21
04 10 16 22
05 11 17 23
06 12 18 24
*

Họ và tên: ………………………………………………………………………….. Lớp …………… II: Phần Tự Luận:

Câu 1: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b. Tính và đưa ra màn hình hiệu và tích hai số đó.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào số nguyên x.

Tính và đưa ra màn hình giá trị S với S =

*

Ðáp án 02

1. B 2. D 3. A 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B

9. C 10. B 11. B 12. B 13. C 14. D 15. D 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C 21. A 22. A 23. A 24. A
Каталог:
jquery-swfupload -> uploadsuploads -> Kế hoạch v/v Tổ chức Hội thao Viện cnsh&tp lần VI – 2014uploads -> Đội Bản lĩnh Đội Lá diêu bônguploads -> Nguyễn Thị Minh Huyềnuploads -> Ng÷ v¨n 9 : Häc k× I

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp
READ:  Soạn Tiếng Anh 7 Hay Nhất - Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Hay Nhất