Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Unit 11 Lớp 12 Reading, Unit 11 Lớp 12 Reading

Unit 11: Books – Tiếng Anh Lớp 12

A. Reading

A. Reading Unit 11 Trang 118 SGK Tiếng Anh Lớp 12

Before You Read (Trước khi bạn đọc)

*

Work in pairs.

Đang xem: Unit 11 lớp 12 reading

Ask each other the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những câu hỏi sau.)

1. Do you often read books?

2. What kind of books do you enjoy reading most/least?

3. How do you read books?

Hướng dẫn giải

1. Do you often read books? (Bạn có thường xuyên đọc sách không?)

Đáp án: Yes. I do. ()

2. What kind of books do you enjoy reading most/least? (Loại sách nào bạn thích đọc nhất / ít nhất?)

Đáp án: I enjoy reading books on science most, but I read novels least. (Tôi thích đọc sách về khoa học nhất, nhưng tôi đọc tiểu thuyết ít nhất.)

3. How do you read books? (Bạn đọc sách như thế nào?)

Đáp án: I often read my favourite books in my free time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to read it. In reading books, I generally scan its content first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to read it, a few pages a time. (Tôi thường đọc những cuốn sách yêu thích trong thời gian rảnh rỗi; nhưng khi tình cờ nhận được một quyển sách thú vị, tôi sẽ cố gắng dành thời gian để đọc nó. Trong việc đọc sách, tôi thường xem qua nội dung của nó trước tiên để xem nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi đọc lời nói đầu. Sau đó tôi tìm thời gian để đọc vài trang một lần.)

Cách giải khác

1. Do you often read books? (Bạn có thường đọc sách không?)

Đáp án: Yes, I do.

2. What kind of books do you enjoy reading most/least? (Bạn thích/ít thích đọc loại sách gì nhất?)

Đáp án: I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

3. How do you read books? (Bạn đọc sách như thế nào / theo cách nào?)

Đáp án: I generally scan its content first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to read it, a few pages a time.

While You Read (Trong khi bạn đọc)

Read the text and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

https://sonlavn.com/wp-content/uploads/2020/10/a-reading-unit-11-trang-118-sgk-tieng-anh-lop-12.mp3

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to sleep. It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

READ:  Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Giải Toán 5 Chi Tiết, Dễ Hiểu, Sgk Toán Lớp 5

Some people think that as more and more people have television in their homes, fewer and fewer people will buy books to read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Tạm dịch

Bàn về việc đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với nhà văn Shakespeare, đã viết như sau “Một số sách cần đọc qua loa, một số khác cần đọc ngốn ngấu, một số ít cần phải nghiền ngẫm và suy ngẫm”. Lời khuyên hay đó chỉ ra các cách khác nhau để đọc những loại sách khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể lấy một quyển sách về du lịch và đọc vài trang trước khi đi ngủ. Quyển đó chỉ để cho bạn ghé mắt vào và đọc chút ít chồ này chỗ nọ. Nói tóm lại, chỉ là đọc qua loa mà thôi.

Vài quyển truyện thì để đọc ngốn ngấu. Cứ tưởng tượng bạn vừa tìm được quyển truyện hay, và quan trọng hơn nữa là bạn có thì giờ để thưởng thức nó. Có thể bạn đang đi nghỉ hay đang trên tàu hỏa cho một chuyến đi dài. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói “quyển này hay tới nỗi tôi không đặt nó xuống được”, nhưng không phải sách truyện nào cũng thuộc loại này. Các nhà phê bình văn học đôi khi mô tả sách là “khó mà đặt xuống” hay “khó có thể cầm lên lại được”.

Có những quyển sách phải đọc chậm rãi và cẩn thận. Nếu đó là quyển sách về chủ đề bạn ưa thích thì bạn sẽ muốn “nghiền ngẫm và suy ngẫm” nó. Điều đó không có nghĩa là bạn phải đọc thật chậm. Khi cầm một quyển sách lên lần đầu tiên, bạn phải kiểm tra để biết chắc là nó không quá khó đọc. Đừng bắt đầu đọc một quyển sách mà không xem qua vài trang đầu để biết bạn có thể đọc và hiểu nó dễ dàng không.

Một số người nghĩ là khi càng nhiều người có tivi ở nhà thì số người mua sách sẽ càng ít đi. Tại sao phải đọc sách khi vô tuyến truyền hình có thể mang đến cho bạn tất cả thông tin và các câu truyện với màu sắc, hình ảnh sống động? Thế nhưng, thật ra, tivi không giết chết thú đọc sách. Ngày nay, sách các loại được bán nhiều hơn bao giờ hết. Sách vẫn là một cách ít tốn kém để có thông tin và giải trí, và bạn lại có thể cất giữ sách và đọc lại nhiều lần. Sách ở nhà chính là một nguồn kiến thức và vui thú tuyệt vời.

Task 1. The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them. (Tất cả những từ và cụm từ xuất hiện ở đoạn văn. Tìm từ tiếng Việt tương đương cho mỗi từ.)

1. swallow: ________________

2. dip into: ________________

3. taste: ________________

4. “hard-to-pick-up-again”: ________________

5. digest: ________________

6. chew: ________________

7. “hard-to-put-down”: ________________

Hướng dẫn giải

1. swallow: đọc ngốn ngấu

2. dip into: đọc lướt qua

3. taste: đọc thử, đọc qua loa

4. “hard-to-pick-up-again”: khó có thể cầm lên lại

5. digest: đọc và suy ngẫm

6. chew: nghiền ngẫm

7. “hard-to-put-down”: không thể đặt xuống

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box. (Làm việc theo cặp. Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F) hay chưa được đề cập đến (NM) trong bài đọc. Tích dấu vào ô thích hợp.)

1. You can’t read different types of books in the same way.

READ:  Nhận Biết Ngay Chức Năng Và Cấu Tạo Của Da, Da Và Cấu Tạo Sinh Lý Của Da

2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning to the end.

3. Many people only have time to read when they are travelling.

4. Books with good stories are often described as “hard-to-put-down”.

Xem thêm: Nhan Sắc Trương Gia Nghê L Zhang Jia Ni L 张嘉倪, Trương Gia Nghê

5. Television has replaced books altogether.

Hướng dẫn giải

1. You can’t read different types of books in the same way.

Tạm dịch: Bạn không thể đọc các loại sách khác nhau theo cách giống nhau.Trả lời: Not mentioned

2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning to the end.

Tạm dịch: Khi bạn “đọc thử” một cuốn sách bạn đọc nó cẩn thận từ đầu đến cuối.Trả lời: False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)Thông tin: “It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Many people only have time to read when they are travelling.

Tạm dịch: Nhiều người chỉ có thời gian để đọc khi họ đang đi du lịch.Trả lời: Not mentioned (trong bài viết không đề cập đến việc đọc sách khi đi du lịch)

4. Books with good stories are often described as “hard-to-put-down”.

Tạm dịch: Những cuốn sách có những câu chuyện hay thường được miêu tả như là “khó đặt xuống”.Trả lời: TrueThông tin: (đoạn 2) “If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.”

5. Television has replaced books altogether.

Tạm dịch: Truyền hình đã thay thế hoàn toàn sách.Trả lời: FalseThông tin: “But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before.”

Task 3. Answer the questions according to the information in the passage. (Trả lời câu hỏi dựa theo thông tin trong đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

2. When might you “swallow” a book?

3. What should you do before starting to read a book carefully and slowly?

4. What are the advantages of television over books?

5. What are the advantages of books over television?

Hướng dẫn giải

1. How many ways of reading are there? (Có bao nhiêu cách đọc?)

Trả lời: There are three. (taste, swallow, chew and digest). (Ba (nếm, nuốt, nhai và tiêu hóa))Thông tin: “Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.”

2. When might you “swallow” a book? (Khi nào bạn “nuốt” một cuốn sách?)

Trả lời: When you find a good story and have time to enjoy it. (Khi bạn tìm thấy một câu chuyện hay và có thời gian để tận hưởng nó.)Thông tin: (đoạn 2) “Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to enjoy it.”

3. What should you do before starting to read a book carefully and slowly? (Bạn nên làm gì trước khi bắt đầu đọc cuốn sách cẩn thận và chậm?)

Trả lời: Read a few pages to see if it’s the one you can read and understand it easily. (Đọc một vài trang để xem nó có phải là một quyển sách bạn có thể đọc và hiểu nó một cách dễ dàng hay không.)Thông tin: (đoạn 3) “If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to “chew and digest it”.”

4. What are the advantages of television over books? (Lợi ích của truyền hình hơn hẳn sách là gì?)

Trả lời: Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions. (Tivi có thể mang lại cho bạn thông tin và câu chuyện với màu sắc, hình ảnh và hành động.)Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?”

READ:  Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6, Giải Bài Tập Sinh Học 6 (Hay Nhất)

5. What are the advantages of books over television? (Những lợi ích của sách hơn hẳn truyền hình là gì?)

Trả lời: Books are still a cheap way to get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again. (Sách vẫn là cách tiết kiệm tiền để có được thông tin và giải trí. Và hơn thế nữa, bạn có thể giữ một cuốn sách mãi mãi và đọc nó bất cứ lúc nào lần này qua lần khác.)Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure.”After You Read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across (→), down (↓), up (↑), backwards (←), or at an angle. Here are some clues… (Làm việc theo cặp hoặc nhóm. Tìm tên của các loại sách trong hình vuông. Các từ có thể nằm ngang, dọc, lên, ngược, hoặc xiên. Đây là một vài gợi ý.)

a. If you like books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a t…..

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a r…………….is the right book for you.

c. A n…………… is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

d. A s………………fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

e. If you want to learn how to knit or work with wood, you should buy a c…………… book.

f. F…………….books tell stories from the author’s imagination.

g. A c………………book tells stories through pictures.

h. A b……………….is about a person’s life written by somebody else.

*

Hướng dẫn giải

a. If you like books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

Tạm dịch: (Nếu bạn thích sách với một câu chuyện thú vị đặc biệt là về tội phạm hoặc gián điệp, đọc một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

Tạm dịch: (Nếu bạn thích đọc những câu chuyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn rất phù hợp với bạn.)

c. A novel is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

Tạm dịch: (Một quyển tiểu thuyết là một câu chuyện dài đủ để lắp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong đó các nhân vật và sự kiện thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

Tạm dịch: (Sách khoa học giả tưởng là một loại sách dựa trên những khám phá khoa học tưởng tượng về tương lai.)

e. If you want to learn how to knit or work with wood, you should buy a craft book.

Tạm dịch: (Nếu bạn muốn học làm thế nào để đan hoặc làm việc với gỗ, bạn nên mua một quyển sách thủ công.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

Tạm dịch: (Sách giả tưởng kể câu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.)

g. A comic book tells stories through pictures.

Tạm dịch: (Một quyển truyện tranh kể câu chuyện qua hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else.

Xem thêm: Ns Võ Minh Lâm : “Nsưt Vũ Linh Sẽ Trở Lại Sau 2 Lần Phẫu Thuật Đại Tràng”

Tạm dịch: (Một cuốn tiểu sử kể về cuộc đời của một người do người khác viết.)

*

Như vậy, các bạn đã xem qua nội dung bài Unit 11 Books – A. Reading Chương Trình Tiếng Anh Lớp 12. Sau bài học này, các bạn sẽ đến bài B. Speaking – Unit 11: Books, các bạn cùng theo dõi nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp