Soạn Anh 10: Unit 13 Lớp 10 : Films And Cinema, Giải Sgk Tiếng Anh 10

1. I want to see a film on TV at home because I feel more comfortable and free from the noise.

Đang xem: Unit 13 lớp 10

2. I”ve seen some films such as “Cuốn Theo Chiều Gió”, “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà ”, and “Tể Tướng Lưu Gù”, …

3. I like to see story and science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, and in science films, I can learn more about things around us.

Tạm dịch:

1. Bạn muốn xem một bộ phim tại rạp chiếu phim hay TV? Tại sao?

=> Tôi muốn xem một bộ phim trên TV ở nhà, bởi vì tôi cảm thấy thoải mái hơn và không bị tiếng ồn.

2. Bạn có thể kể tên một số bộ phim bạn có?

=> Tôi đã xem một số bộ phim như “Cuốn Theo Chiều Gió”, “Nhà thờ Hằng Đức Bà”, và “Tể Tướng Lưu Gù”, …

3. Bạn thích xem phim nào? tại sao?

=> Tôi thích xem phim truyện và khoa học vì những bộ phim này phản ánh sự thật trong cuộc sống thực và truyền đạt ý tưởng đạo đức trong những câu chuyện phim, và trong các bộ phim khoa học tôi có thể tìm hiểu thêm về những thứ xung quanh chúng ta.

WHILE YOU READ

WHILE YOU READ 

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

The history of what we call cinema today began in the early 19Ih century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the end of the 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema.

READ:  “ Từ Ấy Trong Tôi Bừng Nắng Hạ ", “Từ Ấy Trong Tôi Bừng Nắng Hạ”

Dịch bài đọc:

Lịch sử của những gì ngày nay chúng ta gọi là điện ảnh bắy đầu vào đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó, các nhà khoa học khám phá rằng khi những cảnh của những hình tĩnh được làm chuyển động, chúng có thể tạo cảm giác chuyển động. Trong hai thập niên đầu của sự hiện hữu. điện ảnh phát triển nhanh chóng. Vào những ngày đầu tiên này, phim chỉ là những hình chuyển động, thường thường dài khoảng một phút. Tuy nhiên khoảng 1905. các phim dài khoảng năm hoặc mười phút. Chúng dùng sự thay đổi vị trí cảnh và máy quay phim để kể câu chuyện, với các diễn viên đóng các vai của nhân vật Vào những năm đầu thập niên 1910, khán thính già có thể thưởng thức những phim dài đầu tiên, nhưng mãi đến 1915 điện ảnh thật sự trở thành một nền công nghiệp. Từ lúc đó, các nhà làm phim được chuẩn bị làm những phim dài và hay hơn và xây dựng những nơi đặc biệt nơi đó chỉ phim được chiếu. Điện ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối thập niên 1920. Đây là khi âm thanh được giới thiệu. Sự thay đổi bắt đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng đến phần còn lại của thế giới. Trong khi các phim câm cũ đang được thay thế bởi các phim nói trên màn ảnh, một hình thức điện ảnh mới, nhạc kịch.

Task 1

Task 1Find the word in the passage that can match with the definition on the right column.

READ:  Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ, Toàn Phần Hình Trụ Có Vd Minh Họa

(Tìm từ trong đoạn văn có thể,ghép với định nghĩa ở cột phải.)

*

Lời giải chi tiết:

1. cinema

film-making industry

2. sequence

series of related events or actions

3. decade

a period of ten years

4. rapidly

quickly and in a short time

5. scene

part of a film

6. character

a person in a film

Tạm dịch:

1. điện ảnh

ngành làm phim

2. chuỗi

loạt sự kiện hoặc hành động liên quan

3. thập kỷ

Một khoảng thời gian mười năm

4. nhanh

một cách nhanh chóng và trong một thời gian ngắn

5. cảnh phim

một phần của một bộ phim

6. nhân vật

một người trong một bộ phim

Task 2

Task 2Work in pairs. Answer these questions.

(Làm việc từng đôi. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able to see long films?

5. When was sound introduced?

6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Lời giải chi tiết:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.

3. No, they didn”t.

Xem thêm: Trói Buộc Yêu Thương

4. Audiences were able to see long films in the easrly 1920s.

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Tạm dịch:

1. Lịch sử điện ảnh bắt đầu từ khi nào?

=> Lịch sử của điện ảnh bắt đầu vào đầu thế kỷ 19.

2. Các nhà khoa học khám phá gì vào thời điểm đó?

=> Vào thời điểm đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng khi một chuỗi hình ảnh tĩnh được đặt trong chuyển động, họ có thể cho cảm giác chuyển động.

3. Phim trong những ngày đầu có âm thanh không?

=> Không, họ không làm vậy.

4. Khi nào khán giả có thể xem phim dài?

READ:  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lịch Sử 6 Chi Tiết, Dễ Hiểu, Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Lich Sử Lớp 6

=> Khán giả có thể xem những bộ phim dài trong thập niên 1920.

5. Khi nào âm thanh được giới thiệu?

=> Âm thanh được giới thiệu vào cuối những năm 1920.

6. Hình thức bộ phim nào xuất hiện như những bộ phim câm cũ đã được thay thế bởi những bộ phim nói?

=> Khi những bộ phim câm cũ đã được thay thế bằng những bộ phim nói, rạp chiếu phim âm nhạc xuất hiện.

Task 3

Task 3Decide which of the options below is the best title for the passage.

(Quyết định câu chọn nào trong những chọn lựa dưới đây là tựa đúng nhất cho đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker

B. A Brief History of Cinema

C. The History of the Film Industry

Lời giải chi tiết:

B. A Brief of Cinema

Tạm dịch:

A. Lịch sự của nhà làm phim

B. Tóm tắt về điện ảnh

C. Lịch sử của ngành công nghiệp phim. 

AFTER YOU READ

AFTER YOU READ  

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below

(Làm việc từng nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi ý dưới đây.)

19th century 1910s 1920s

1905 1915

Lời giải chi tiết:

Cinema began in the early 19th century. And by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films.

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely.

Tạm dịch:

Rạp chiếu phim bắt đầu vào đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, các bộ phim dài khoảng năm hay mười phút. Ở đầu những năm 1910, khán giả đã có thể thưởng thức những bộ phim dài đầu tiên.

Xem thêm: Entry Level Là Gì – Công Việc Của Entry Level Có Điều Gì Đặc Biệt

Và đến tận năm 1915, các rạp chiếu phim mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Vào cuối những năm 1920, điện ảnh đã thay đổi hoàn toàn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp